STUDIO L’ECHELONS ALLMÄNNA VILLKOR


1. Allmänna villkor

1.1. Dessa villkor gäller användare ("Kunden") av Studio L'Echelons ("L’Echelon") anläggningar och tjänster.

1.2. Kunden samtycker till att:

1.2.1. han/hon har läst dessa villkor här nedan och accepterar dem som ett lagligt bindande kontrakt när han/hon utnyttjar någon av L'Echelons tjänster;

1.2.2. han/hon är myndig och frivilligt har ingått det här avtalet; om kunden inte är myndig måste en förälder/vårdnadshavare å kundens vägnar godkänna att han/hon ingår avtalet

2. Kundens skyldigheter

2.1. Kunder samtycker till att:

2.1.1. uppträda respektfullt gentemot alla personer i L'Echelons lokaler;

2.1.2. behandla L'Echelons lokaler och utrustning med omsorg och respekt;

2.1.3. rapportera eventuella skador eller säkerhetsrisker till anställda på L'Echelon;

2.1.4. följa instruktioner från personalen och övriga avtalspartners som förser L'Echelon med sina tjänster;

2.1.5. checka in i receptionen vid ankomst och visa legitimation om det efterfrågas;

2.1.6. informera anställda om han/hon har något medicinskt tillstånd som kan påverka träningsförmågan;

2.1.7. följa säkerhetsreglerna och reglerna för uppförandekoden som med jämna mellanrum aviseras av L'Echelon;

2.1.8. att meddela eventuella ändringar av kontaktinformation.

3. L'Echelons skyldigheter

3.1. L'Echelon samtycker till att:

3.1.1. erbjuda tjänsterna och det med rimlig kompetens och omsorg;

3.1.2. råda kunden att avstå träning om de anställda på L'Echelon anser att det är en risk för kundens välmående;

3.1.3. delge information när utrustning eller anläggningar inte är tillgängliga under veckorna på grund av gruppträningar.

4. Ansvarsfriskrivning

4.1. Kunden är fullt medveten om att deltagande i något av de träningsprogram som erbjuds, inklusive men inte begränsat till personlig träning, gymträning och cyklingsklasser, i vissa fall kan vara en farlig, riskabel aktivitet. Kunden är även medveten om de potentiella riskerna när han/hon medverkar i L'Echelons träningsprogram, cyklingsstudion, utomhuscykling, racing, löpning och/eller andra evenemang och aktiviteter so m L'Echelon organiserar ("Aktiviteter") och kunden ska själv bedöma om han/hon har förmågan att medverka i någon av dessa aktiviteter och tar då fullt ansvar om han/hon beslutar sig för att delta.

4.2.  I och med kundens godkännande av L'Echelons aktiviteter är kunden eller undertecknad (förälder eller vårdnadshavare om den medverkande är under 18 år) rättsligt bunden och erkänner för sig själv, sina arvingar, exekutörer, administratörer och representanter att han/hon är medveten och godkänner de risker som finns vid deltagande i angivna aktiviteter, samt tar fullt ansvar. Kunden avstår därmed från alla rättigheter och anspråk på skadestånd gentemot L'Echelon, dess representanter, efterträdare och förvärvare för alla eventuella skador eftersom sådana risker är kända och godtagna av kunden.

4.3. Kunden avstår härmed från och överlåter alla fordringar eller skulder av något slag till följd av deras deltagande i verksamheten, och för ovannämnda enheter, deras företrädare, anställda och efterträdare, även om dessa fordringar och skulder kan uppstå till följd av vårdslöshet eller oaktsamhet från de ovannämnda personernas sida.

4.4. Cyklisten ska bedöma om han/hon har förmågan att delta i någon av dessa aktiviteter. Inför ett deltagande i en aktivitet måste kunden visa för L'Echelon att han/hon är fysiskt lämplig och förberedd för aktiviteten.

4.5. Kunden tar härmed fullt ansvar för alla skador, inbegripet hans/hennes död, som kan uppstå när han/hon deltar i, eller till följd av deltagande i, L 'Echelons aktiviteter, och genom detta avtal därmed avstår från att stämma L' Echelon och dess efterträdare, företrädare, anställda, förvärvare eller andra deltagare i L 'Echelons aktiviteter vilket inte bara gäller kunden utan alla av hans/hennes berörda parter. Kunden tar fullt ansvar, inklusive för hans/hennes död, oavsett om något orsakats på grund av vårdslöshet eller oaktsamhet vad gäller rådgivning när han/hon deltar i L' Echelons aktiviteter.

4.6. L'Echelon är inte ansvariga för hinder, begränsningar och restriktioner vad gäller tillgängligheten av träningsaktiviteter om det sker på grund av orsaker som står utom L'Echelons kontroll och som rimligen inte kunnat förutses, undvikas eller överkommas, så som bränder, vattenskador och andra stora skador på L'Echelons träningscenter, samt strejk, utestängning, naturkatastrofer eller bestämmelser från allmänna myndigheter.

4.7. L'Echelon ansvarar inte för förluster och kommer inte att kompensera för förlust eller skada av egendom som medlemmar tar med till L'Echelons träningscenter. Dock kommer L'Echelon kompensera för skador på egendom som uppstått på grund av undermålig träningsutrustning eller som beror på försumlighet eller passivitet från L'Echelons personal.

5. Personuppgifter och register

5.1. All information som samlas in för att kunna förse kunden med tjänster, samt för att kunden ska kunna betala för tjänster och produkter, ska hanteras enligt svenska personuppgiftslagen (PUL) och den allmänna dataskyddsförordningen.

5.2. Kunden kan skriftligen begära av L'Echelon att delge vilken information som L'Echelon har registrerat om kunden.

6. Tvister

6.1. I händelse av en tvist samtycker parterna till att först försöka lösa problemet i samförstånd. Om ingen överenskommelse kan uppnås kan kunden göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten anses falla inom nämndens ansvarsområde för att granska. Företaget förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och företaget har dock rätt att begära att tvisten avgörs i allmän domstol.

7. Meddelanden

7.1. L'Echelon ska lämna meddelanden angående sådant som rör kunden via e-post om en e-postadress har angetts. Information ska anses vara mottagen senast den tredje vardagen efter det att L'Echelon skickat e-postmeddelandet.

7.2. Kunden kan skicka meddelande till L'Echelon gällande medlemskapet via kontaktsidan på hemsidan www.studiolechelon.com eller via e-post till adressen contact@studiolechelon.com

8. Ändringar i villkoren

8.1. L'Echelon har rätt att ändra villkoren utan förvarning.

9. Särskiljbarhet

9.1. Om en bestämmelse i detta avtal är eller blir olaglig, ogiltig eller ogenomförbar i någon jurisdiktion ska det inte påverka:

9.1.1. giltigheten eller verkställbarheten i den jurisdiktionen i någon annan bestämmelse i detta avtal; eller

9.1.2. giltigheten eller verkställbarheten i andra jurisdiktioner som omfattas av detta avtal eller någon annan bestämmelse i detta avtal.

10. Tillämplig lagstiftning

10.1. Detta avtal ska regleras av svensk lag utan hänvisning till något av dess val av avtalsrättsliga principer och parterna överlämnar härmed tillämpningen till de behöriga domstolarna i Sverige.

Avbokningstider

Vänligen följ reglerna om avbokningstid. Om du inte gör det kan det resultera i att du får betala full avgift.

Personlig träning: Avbokning senast 24 timmar innan bokad tid.
Avbokning kan göras genom att kontakta din personliga tränare direkt.

Cykelklasser: 3 timmars varsel.
Avbokning kan göras via app, hemsida eller genom att mejla till domestiqe@studiolechelon.com

Bikefit: Avbokning senast 24 timmar innan bokning.
Avbokning kan göras via e-post till domestiqe@studiolechelon.com

BOKA ETT GRATIS pass och bli en starkare cyklist